Organisatie-ontwikkeling

De ondersteuning die we vanuit Terwijn Training Advies & Coaching leveren is maatwerk. Ieder traject sluit naadloos aan bij wat nodig is: niet meer en niet minder. Uitgangspunt is gezamenlijkheid. Door samen op te trekken, worden resultaten vanaf de start geborgd. Het draagt bovendien bij aan het lerend vermogen van uw organisatie. Ieder traject is verschillend maar een aantal onderwerpen komt standaard terug in onze dienstverlening:

  1. Onderzoek: in beeld brengen van de organisatie of onderdelen van de organisatie
  2. Cultuur: cultuurverandering of – ontwikkeling
  3. Structuur: reorganisatie, proces(her)inrichting- of beschrijving, besturing
  4. Team: teamontwikkeling, teamsamenstelling, teambuilding
  5. Leiderschap: leiderschapsontwikkeling, visie- en strategieontwikkeling

Meestal kenmerkt een traject zich door aandacht voor twee hooguit drie van de bovenstaande thema’s waarbij één thema domineert. In de praktijk is er dus sprake van overlap. Het leggen van verbinding tussen de verschillende onderwerpen is kenmerkend voor de aanpak.

We zijn altijd bereid om vrijblijvend een gesprek te voeren zodat u beter kunt bepalen wat in uw situatie passend is en met welk accent en/of met welk bedrijf u het meest geholpen bent. Vanuit ons netwerk kunnen we u ook in contact brengen met bedrijven die vanuit andere accenten werken aan organisatie-onwikkeling zoals bijvoorbeeld leanmanagement, portfoliomanagement, HRM of ICT.

1. Onderzoek

Onderzoek in organisaties bestaat uit het voeren van gesprekken met stakeholders, observaties, document-analyse, analyse en een rapportage. Het kan gebruikt worden om een nieuwe strategische koers uit te zetten, als onderdeel van een beoogde verandering en/of implementatie en uiteraard ook om de situatie beter in beeld te krijgen zodat besluiten beter onderbouwd en afgewogen genomen kunnen worden.

Voorbeeld van een onderzoek dat Terwijn Training Advies & Coaching heeft gedaan is een kwalitatief onderzoek naar de interne communicatie bij een organisatie in het midden- en klein bedrijf. Met behulp van het onderzoek is in beeld gebracht wat kenmerkend is voor de interne communicatie binnen de organisatie en wat op basis van de doelstellingen en strategie wenselijk is. Op basis hiervan is gekozen voor een andere interne communicatiestijl: direct, open en to-the-point. Tevens koos de organisatie er op basis van het uitkomsten van het onderzoek voor de overleg- en informatiestructuur aan te passen waardoor de top-down en bottom-up informatiestroom verbeterde. Uit het onderzoek kwamen ook sterke kanten (sterke informele korte lijnen door het hele bedrijf) waarop na het onderzoek is geïnvesteerd. Uiteindelijk bleek de interne communicatie tussen en binnen afdelingen en niveaus in de beleving van medewerkers beter te verlopen. Tegelijkertijd trad een lichte verlaging op van het ziekteverzuim en een stijging van (bottom-up) verbeter-initiatieven in werkprocessen.

2. Cultuur

Cultuurverandering of – ontwikkeling bestaat uit het veranderen van de geschreven en ongeschreven regels en uitgangspunten, de manier waarop men met elkaar om gaat en waar men waarde aan hecht. Het gaat over het veranderen van ‘de automatismen’ in een organisatie oftewel een fundamentele gedragsverandering. De cultuur in een organisatie is zeer bepalend zo niet het meest bepalend. Tegelijkertijd is het een lastig te beïnvloeden onderdeel in een organisatie. Een cultuurverandering duurt bij grotere organisaties meerdere jaren.

Voorbeeld van een cultuur-veranderingstraject dat Terwijn Training Advies & Coaching heeft ondersteund, vond plaats in een organisatie voor verpleging en verzorging. In dit traject is samen met het MT een plan van aanpak opgesteld waarin doelen en interventies zijn opgenomen die gericht zijn op een gedragsverandering bij medewerkers in alle lagen van de organisatie (bestuurder, managers, ondersteunende diensten, artsen, verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers).  Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de gehele organisatie draagvlak is ontstaan voor de gewenste veranderingen en er zich ook nieuwe gedragspatronen begonnen af te tekenen. U kunt dan denken aan medewerkers die zichtbaar meer (eigen) initiatieven nemen, zich sterker profileren en elkaar meer aanspreken op de dingen die goed en minder goed gaan. Dit ging gepaard met een grotere cliënt- en medewerkers-tevredenheid.

Teamontwikkeling

Teamontwikkelen richt zich op de groepsontwikkeling van een groep mensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bepaald resultaat en/of elkaar nodig hebben individuele resultaten te behalen. Het gaat hierin onder meer om de geschreven en ongeschreven regels in het team, de doelstelling van het team, de grenzen van het team en de aanwezige competenties en kwaliteiten in een team.

Voorbeeld van een teamontwikkeltraject dat Terwijn Training Advies & Coaching heeft begeleid is in een zorgorganisatie. Samen met het team zijn de nieuwe taken, de beelden en verwachtingen van interne klanten en bestaande procedures in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn doelen en resultaten geformuleerd en is een teamplan opgesteld met een actieplan en een tijdspad. Een heel ander voorbeeld is een teamontwikkeltraject waarin samen met het team is gekeken naar de eigen persoonlijke geschiedenis en drijfveren en hoe dit een rol speelt in het werk en meer in het bijzonder in de samenwerking met team. Ook is via opdrachten en oefeningen geprobeerd hoe je hier anders mee om kunt gaan en is door het delen van ervaringen met elkaar de samenwerking en teamsfeer enorm verbeterd.

Structuurverandering

Structuurverandering betreft verandering in de posities, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling in een organisatie. Het gaat over de veranderingen in de wijze waarop besluiten worden genomen, wie waarover beslist en wie waarover verantwoording aflegt aan wie. Structuurverandering gaat ook over een andere inrichting van de werkprocessen: wat, wanneer, waar, door wie op welke manier wordt gedaan.

Voorbeeld van een structuurverandering die Terwijn Training Advies & Coaching heeft begeleid is een traject binnen een gemeente. In deze structuurverandering is de doelstelling van de afdeling opnieuw beschreven en zijn de posities, taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers en leidinggevenden beschreven en vertaald naar de praktijk.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling betreft enerzijds het versterken van persoonlijke balans en kracht en anderzijds het vermogen om te verbinden, te leren en los te laten. Leiderschap gaat niet alleen en niet per sé om het geven van richting tijdens de reis. Het gaat ook om wederkerigheid en verbinding. Leiden is verbonden met diepergaand voortgaand innerlijk proces van voortgaan, verdragen, dulden en verduren. Het is onlosmakelijk verbonden met het vorm geven en betekenis geven aan je eigen leven.

Voorbeeld van leiderschapsontwikkeling is een organisatiebreed traject waarin op alle niveaus de dialoog is gezocht en verrijkt in het kader van het centraal stellen van de cliënt.

Terug naar boven